equipssolu overbio111 2

محلول های گياهی و بيولوژيکیBioStreme  ترکيبی از روغنهای گياهی، غيرسمی، قابل تجزيه و صد در صد برگشت پذير به محيط طبيعی می­باشند. اين محلول ترکيبی از آمينو اسيدها، روغن های طبيعي، ويتامين ها، مواد معدنی و نيز ديگر عصاره های آلی پیچیده است که تواماً به صورت يک ضد بو قوی از آن برای بوزدايي سريع استفاده می شود. محلول بر پايه بيولوژيکی مولکولهای بو تاثير گذاشته و بوهای متصاعد شده از H2S، مرکاپتانها، اسيدهای چرب فرار، کتونها، آمونياک، فنول­ها، آلدئیدها و آمین­ها را برای مدت طولانی از بين مي برد.

محلول گياهی و بيولوژيکی BioStreme ، ماده ای مؤثر برای کنترل و کاهش بوهای نامطبوع تا حد مطلوب، کاهش رنگ، کاهش COD و BOD و کاهش جامدات معلق در پساب های شهری و صنعتی، لاگون های شيرابه و تانک های نگهداری می باشد.

 اين محلول حاوی الکل، باکتری و یا آنزیم نبوده بلکه با تامین میکرو مواد مغذی برای باکتری­های طبيعی موجود در فاضلاب به آنها کمک می کند تا با بهبود فرایندهای بيولوژيکی سریع تر رشد نمایند و با بازده بیشتری فعالیت کنند. افزایش مواد مغذی کمک می­کند تا باکتری­های بی هوازی Facultative  موجود در فاضلاب سریع تر از باکتری­های بی هوازی Strict که مولد بو هستند، رشد نمایند.

باکتری­های Facultative  مواد آلی را با بازده بیشتری تجزیه می­کنند که منجر به COD و BOD کمتری می­شود، همچنین با فعالیت باکتریهای Facultative  به جای تخمیر، تنفس (Respiration) اتفاق می افتد که در نتیجه در حضور اکسیژن، بیشترین تجزیه مواد آلی امکان پذیر می­گردد، حتی در حالاتی که اکسیژن محدود می­باشد، باکتری­های Facultative در درجه اول نیترات (NO3) و سپس سولفات (SO4) را به عنوان منبع کم اهمیت تر مصرف می­کنند.

در حالی که در حالت عادی، باکتری­های Strict با استفاده از منابع سولفات، گاز H2S تولید می­کنند که باعث پخش بوی بسیار نامطبوعی در محیط می­شود.

محلول های BioStreme راه حل مناسبی برای از بين بردن  بوهای شديد و متعفن از تصفیه خانه­های فاضلاب­های صنعتی،فاضلاب کارخانجات مختلف منجمله چوب و کاغذ، فاضلابهای شهری، لاگونها و نیز از سطوح بوزا منجمله ايستگاههای انتقال و مراکز دفن و بازیافت زباله، توليد کمپوست و کلیه اماکن عمومی و غيره است. اين محلول را مي توان به صورت غليظ يا رقيق شده، با توجه به شدت بو مستقيماً بر روی سطوح مشکل دار اسپری نمود. کف پوش ها، فرش ها، قفسه ها، جاکفشي ها و کف انبارها و غيره را نيز می توان با  اين محلول شستشو داد.